Chứng nhận của Viện Môi trường sống và Xây dựng Hàn Quốc  (KCL)
logo

Viện Môi trường sống và xây dựng Hàn QUốc KCL đã chứng nhận sản phẩm Airpurity an toàn trong sử dụng dân dụng. Điều này chứng tỏ san\r phẩm Airpurity hoàn toản đủ điều kiện để sử dụng trong gia dụng.

I. Xác nhận hóa chất sử dụng an toàn

 


 

II. Xác nhận an toàn với trẻ em

 

CỘNG ĐỒNG