AIRPURITY - MIẾNG DÁN SÁT KHUẨN DIỆT KHUẨN KHỬ KHUẨN - MAI HOA GROUP

Kết quả kiểm tra lọc không khí & khử mùi

 

Kết quả kiểm tra chống vi khuẩn

Kết quả thử nghiệm chính thức
Loại bỏ vi khuẩn xấu 99,9% sau 18 giờ ủ

 

Safety certification

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
_____

Với Tập Đoàn Mai Hoa thì Kiến Tạo Chất Lượng Cuộc Sống Xanh Sạch là Mục Tiêu, Công Nghệ là Nền Tảng,
Đổi Mới Sáng Tạo là Bước Tiến, Tâm Thiện là Quyết Định!